Op deze site vindt u informatie over pianoles en muziekwetenswaardigheden.

                         PIANODOCENT ROTTERDAM        CURSUS NOTENLEZEN          BLADMUZIEK VOOR PIANO                                        
 

       Akkoorden:                                                                         Print deze pagina 

 

Akkoorden weergegeven in letters

 

Majeur mineur(m) septiem(7)

C    e    g 
Des   f   as
D   fis   a   
Es   g   bes 
E  gis   b

F   a   c 
Fis   ais   cis
G   b   d  
As   c   es 
A   cis   e 
Bes   d   f 
B   dis   fis

c   es  g
des   fes   as
 
d   f   a
 
es   ges   bes
e   g   b
f   as   c
fis   a   cis
 
g   bes   d
 
as   ces   es
 
a   c   e
 
bes   des   f
 
b   d   fis
c   e  g   bes
des   f   as  ges
d   fis   a   c

es   g  bes   des
e  gis  b  d

f   a   c   es

fis  ais  cis  e

g   b   d   f

as   c   es   ges

a   cis   e   g

bes   d   f   as 
b   dis   fis   a

Mineur 7(m7) verminderd (dim) *  sus4
C  es  g  bes 
Des  fes as  ces  
D  f  a  c 
Es  ges  bes  des
E  g  b  d 
F  as  c  es  
Fis  a  cis  e
G  bes  d  f 
As  ces  es  ges   
A  c  e  g
Bes  des f  as
B  d  fis  a  
c   es   ges 
des  fes  g (ases)
 
d  f  as
es  ges  a (beses)
e  g  bes

f  as  ces 

fis  a  c 

g  bes  des

as  ces  d (eses)

a  c  es 
bes   des   fes

b  d  f   

c   f   g
des   e   as
d  g  a
es   f   bes
e  a  b
f  bes  c
fis  b  cis
g  c  d
as  des  es

a  d  e
bes  es  f
b  e  fis

 

* Het verminderd akkoord (dim akkoord) is een opeenstapeling van kleine tertsen.
 In de praktijk zijn er drie verschillende varianten van dit akkoord mogelijk.

 

Sus2   Majeur7(maj7) overmatig(+) 
C  d  g 
Des  es  as  
D  e  a 
Es  f  bes 
E  fis b
F  g  c 
Fis  gis  cis
G  a  d
As  bes  es
A  b  e
Bes  c  f  
B  cis  fis 
c  e  g  b 
des  f  as  c
D  fis  a cis
 
es  g  bes  d
  
e  gis  b  dis
 
f  a  s  e
 
fis  ais  cis  eis

g  b  d  fis
as  c  es  g
 
a  cis  e gis
 
bes  d  f  a
b  dis  fis  ais 
c  e  gis

des  f  a

d  fis ais

es  g  b

e  gis bis

f  a  cis

fis ais d(cisis)

g  b  dis

as  c  e

a  cis  eis

bes  d  fis
b   dis   g (fisis)

 

 

Oefen hier de namen van Majeur en mineur akkoorden

 

 


 

 

..